فرم شرکت در جشنواره تئاتر رعد

اینجانب (کارگردان) با اطلاع از مفاد و شرایط  فراخوان جشنواره تئاتر رعد کرمان با ارسال مدارک لازم و تکمیل فرم زیر، متقاضی شرکت در جشنواره تئاتر رعد کرمان هستم و نسبت به مقررات آن متعهد میشوم .